Tržby odvetvia chémie za rok 2014 medziročne klesli o 5,1 %

 

Medziročný pokles tržieb v bežných cenách o 5,1 % zaznamenal v minulom roku chemický a farmaceutický priemysel SR. Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR, v roku 2014 dosiahli tržby slovenských chemických a farmaceutických firiem v bežných cenách 9,677 miliardy EUR, kým v roku 2013 to bolo 10,197 miliardy EUR a v roku 2012 až 10,734 miliardy EUR. Vlani poklesli aj tržby v stálych cenách a to o 1,2 %. Informoval o tom Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.

 

,,V roku 2014 sme zaznamenali potešiteľný rast pridanej hodnoty vytvorenej v chemickom a farmaceutickom odvetví o 6,6 %. O 4,4 % narástla aj zamestnanosť, keď vlani v odvetví pracovalo priemerne 39 002 zamestnancov. Nepriaznivo sa však vyvíjal vývoz, ktorý sa znížil o 3,5 %, pri súbežnom raste dovozu o 1,3 %. Chemický a farmaceutický priemysel ako celok zaznamenal medziročný pokles tržieb tak v bežných cenách, ako i v stálych cenách. Pomerne výrazný pokles vidno v segmente ropné produkty (-13,7 %) a chemikálie a chemické výrobky (-7,2 %), kde najvýraznejšie zaostala výroba primárnych plastov (-10 %), naopak zlepšenie výsledkov vykázala výroba farieb a lakov (+21,2 %), čo môže byť spojené s náznakmi opatrného oživovania stavebnej výroby. Celkom novým fenoménom je výrazný prepad segmentu farmaceutické výrobky a prípravky (-14,2 %), ktorý až doteraz spravidla medziročne stúpal a dokonca i v čase najvypuklejšej krízy zaznamenal iba mierne oslabenie pozície. Táto nová skutočnosť je pravdepodobne dôsledkom reštrukturalizácie vo vnútri segmentu na Slovensku. Zlepšenie badať vo výrobe výrobkov z gumy a plastov (+8,2 %). Je to zrejme dôsledok oživenia výroby áut a to konkrétne i na Slovensku“, komentoval vývoj odvetvia R. Karlubík.

 

Dodal, že pokles za rok 2014 sa netýka iba chemického a farmaceutického priemyslu SR, ale o 0,5 % poklesla aj celková priemyselná výroba na Slovensku. Priemerná mesačná mzda pritom vzrástla vo väčšine pododvetví v rozmedzí od cca 2,5 % po 5,5 %, s výnimkou bytovej chémie a farmácie, kde bol pokles o cca 5 %, resp. cca 8 %.

 

,,Zamestnanosť a výška miezd v roku 2014 boli ovplyvnené pomalým zotavovaním sa odvetvia z dôsledkov svetovej finančnej a hospodárskej krízy. Medziročné indexy vývoja sú značne nekonzistentné, striedajú sa rastové tendencie s poklesom, čo je zrejme obvyklým prejavom obdobia, keď najťažšie dôsledky krízy pominuli, hospodárske oživenie je pomerne nevýrazné a budúce očakávania neisté. Zhoršenie základných ukazovateľov v tomto odvetví už druhý rok po sebe má niekoľko príčin. Medzi nimi sú to dopady hospodárskej recesie vo svete, lacné energie v USA, smernice Európskej únie (EÚ) zvyšujúce náklady firiem a zhoršovanie podnikateľského prostredia v SR. Kým európska produkcia čelí poklesom tržieb a výkonnosti,ťaží z toho najmä čínsky chemický priemysel,“ konštatoval R. Karlubík.

 

Doplnil, že chemickému a farmaceutickému priemyslu, ale aj celej slovenskej ekonomike by pomohli systémové riešenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, po ktorých podnikatelia dlhodobo volajú. ,,Najviac by chemickému priemyslu, ale aj celej ekonomike a zníženiu nezamestnanosti, pomohlo zníženie odvodového  a daňového zaťaženia. Je potrebné zrušiť zdravotné odvody z podielov na zisku, ktoré zaťažujú hlavne malé podniky a čo najskôr znížiť dane z príjmu až na pôvodných 19 %. Na úrovni EÚ by mala únia prispieť k diverzifikovaniu zdrojov energií, predovšetkým zemného plynu a ropy, ale i energetických prepojení. Rovnako by mala prehodnotiť aj opatrenia v návrhu klimaticko-energetického balíčka s cieľmi do roku 2030 a niektoré iné nezmyselne prísne environmentálne opatrenia a vízie,“ uzavrel R. Karlubík.

 

Na celkovej produkcii priemyselnej výroby Slovenska sa chemický a farmaceutický priemysel SR podieľa 18,5 %, v odvetví prevažujú malé a stredné firmy – v súčasnosti tu podniká 275 firiem s viac ako 20 zamestnancami. Vlani sa v nich zvýšila zamestnanosť na 39 002 zamestnancov. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá (amoniak), pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Zabezpečujú aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.

 

 

Základné štatistické ukazovatele chemického priemyslu SR za rok 2014 v porovnaní s predchádzajúcim rokom sú uvedené v tabuľke č. 1.

Tab. č. 1

 

 

Ukazovateľ

 

 

Mer. jedn.

 

2013

 

2014

Index 2014/2013 v %
 

Chemický priemysel

Spracova-teľský priemysel SR celkom
Tržby v bežných cenách mil. EUR 10 197 9 677 94,9 99,5
Tržby v stálych cenách mil. EUR 9 155 9 041 98,8 101,7
Počet zamestnancov fyz. osoby 37 348 39 002 104,4 103,3
Vývoz mil. EUR 8 501 8 207 96,5 101,7
Dovoz mil. EUR 8 477 8 587 101,3 103,2
Pridaná hodnota mil. EUR 1 417 1 510 106,6 107,1

Zdroj: ŠÚ SR

 

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (ďalej len tržby) za chemický a farmaceutický priemysel, jeho jednotlivé pododvetvia a za celý spracovateľský priemysel SR sú v tabuľke č. 2.

 

Tab. č. 2

 

Odvetvie/pododvetvie Tržby v b.c. v mil. EUR Tržby v s.c. v mil. EUR Index v b.c./index v s.c.
2013 2014 Index v % 2013 2014 Index v %
Ropné produkty 4 689 4 047 86,3 3 803 3 498 92,0 93,8
Chemikálie a chem. výrobky 1 808 1 678 92,8 1 832 1 759 96,0 96,7
z toho:
Plasty v primárnej forme 518 466 90,0 525 488 93,0 96,8
Náterové látky 52 63 121,2 53 66 124,5 97,3
Mydlá, pracie a čist. prostr. 154 158 102,6 156 166 106,4 96,4
Umelé vlákna 94 116 123,4 95 133 128,4 96,1
Farmaceut. výr. a prípravky 226 194 85,8 202 174 86,1 99,7
Výrobky z gumy a plastov 3 474 3 758 108,2 3 318 3 610 108,8 99,4
z toho:
Výrobky z gumy 1 688 1 720 101,9 1 612 1 652 102,5 99,4
Výrobky z plastov 1 785 2 038 114,2 1 705 1 957 114,8 99,5
Chem. priemysel spolu 10 197 9 677 94,9 9 155 9 041 98,8 96,1
Priemyselná výroba spolu 73 918 73 535 99,5 71 746 72 987 101,7 97,8

Zdroj: ŠÚ SR

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Ekonomika, finance se štítky a jeho autorem je Paper Life. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

0 komentářů u “Tržby odvetvia chémie za rok 2014 medziročne klesli o 5,1 %