Odvoz odpadu – jedine RedLine’s, s.r.o.

Hľadáte spoločnosť, ktorá by Vám zabezpečila odvoz iného ako komunálneho odpadu, zabezpečila zemné práce počas výstavby, alebo demolácie budov, prenajala veľkokapacitné kontajnery, poskytla odborné poradenstvo pri nakladaní s jednotlivými druhmi odpadov, či poskytla služby externého bezpečnostného poradcu? Ak ste aspoň na jeden bod odpovedali áno, čítajte ďalej. Spoločnosť RedLine’s, s.r.o. naozaj ponúka všetky tieto služby.

 

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je poskytovanie dopravy a prenájmu veľkokapacitných kontajnerov. Po naplnení kontajnerov zabezpečíme odvoz odpadu, pričom v našej pôsobnosti je odvoz ostatného odpadu. Naša spoločnosť zabezpečuje aj zhodnotenie resp. zneškodnenie ostatného odpadu, kategorizovaného vo Vyhláške MŽP 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov. V rámci nakladania s nebezpečným odpadom poskytujeme služby externého bezpečnostného poradcu, keďže každá spoločnosť, ktorá vykonáva nakládku, vykládku, balenie a prepravu nebezpečných vecí a odpadov je povinná vymenovať bezpečnostného poradcu.

 

Ďalšou oblasťou služieb, ktoré ponúkame sú zemné a výkopové práce. Zabezpečíme mechanizmy na realizácie zemných a výkopových prác a takisto odvoz vykopaného materiálu. Zrealizujeme vypratanie bytových a nebytových priestorov a odvoz tohto druhu odpadu, úpravu a vyrovnanie terénu pod chodníky a dlažby, či dovoz piesku, štrku a makadamu na zásyp jám a posyp povrchov.

 

Kolektív našich zamestnancov tvoria mladí, kreatívni ľudia s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami v oblasti odpadového hospodárstva, nakladania s jednotlivými druhmi odpadov a ochrany životného prostredia. Pri poskytovaní našich služieb je pre nás dôležitá najmä kvalita, promptnosť a flexibilita nášho tímu. Zároveň sú naši zamestnanci zorientovaní v oblasti legislatívy. Našou ambíciou je zbaviť Vás starostí s vecami, ktoré dokáže za Vás vybaviť niekto iný.

 

Všetky tieto služby zastrešujeme v rámci nasledujúcich miest a ich okolia: Košice, Trebišov, Michalovce, Vranov n. Topľou, Prešov, Humenné, Snina a Medzilaborce.

 

0 komentářů u “Odvoz odpadu – jedine RedLine’s, s.r.o.