Unikátna technológia v Krajnom posúva Slovensko o krok dopredu oproti ostatným krajinám EÚ

K uplatňovaniu myšlienok trvalo udržateľného rozvoja v praxi  prispeje nová technologická linka spoločnosti PR Krajné, s.r.o., na materiálové zhodnocovanie zmiešaných textilných odpadov z výroby autodielov a zo spracovania vozidiel po skončení životnosti, ktorú  oficiálne uviedli do trvalej prevádzky v piatok 8.11.2013 v Krajnom, v okrese Myjava. Projekt nadviazal na rozvoj automobilového priemyslu  na Slovensku, ako aj na nevyhnutnosť plniť záväzky SR, ktoré vyplývajú z implementácie príslušných európskych smerníc do národnej legislatívy a ich cieľom je ochrana životného prostredia a zdravia obyvateľov. Informoval o tom Juraj Plesník, konateľ PR Krajné, s.r.o.

„Našim zámerom bolo využiť nové poznatky v oblasti recyklácie automobilových textílií a začať zhodnocovať aj textilné odpady,  ktoré končili nevyužité na skládkach. Často aj na čiernych. Realizáciu projektu podporil Recyklačný fond a na kapacitné rozšírenie technologickej linky získala spoločnosť PR Krajné aj podporu zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu životné prostredie. Toto spojenie potvrdzuje zodpovednosť príslušných inštitúcií  za budúcnosť tejto krajiny,“  povedal J. Plesník.

Dodal, že unikátna patentovo chránená  technológia mechanickej  recyklácie syntetických textílií  (ojedinelá  nielen v EÚ), je výsledkom  vlastného slovenského výskumu a vývoja a z veľkej časti i slovenskej výroby samotného zariadenia. Linka umožňuje spracovať zmiešané textilné odpady až zo 100 000 autovrakov ročne  a zároveň ďalších minimálne 2 500  ton čistých textilných odpadov z výroby nových automobilov.

„Finálnym výrobkom je nový konštrukčný materiál s názvom STERED – rovnakým, aký má technológia. Výborné zvukovo-izolačné  a tepelno-izolačné vlastnosti   predurčujú STERED na viaceré možnosti aplikácií, čo potvrdili aj potrebné testy a skúšky. Tým sa vytvoril predpoklad, aby STERED uspel v konkurencii iných izolačných materiálov  pri budovaní zvukovoizolačných stien popri diaľniciach, pri kladení koľajníc, ale napríklad aj pri hlukovej izolácii jednotlivých konštrukcií bytov, ako podlahy, priečky a pod.,“ vysvetlil J. Plesník.

Ďalej poukázal na to, že konštrukčný materiál STERED vlastne obsahuje textilné materiály osobitne vyvinuté pre náročné potreby automobilového priemyslu, kde sa kladú vysoké nároky  na ich  zvukové, tepelné  a vibračné izolačné vlastnosti, odolnosť proti vlhkosti, plesniam, majú zníženú horľavosť, vysokú mechanickú odolnosť a hygienickú nezávadnosť. Aby boli fyzikálne a chemické vlastnosti látok stabilné, vyrábajú sa zo syntetických vlákien, najmä polypropylénu, polyamidu a polyesteru. Všetky tieto špecifické vlastnosti pôvodného materiálu, z ktorého sa stal odpad, sú dané aj novému konštrukčnému  materiálu STERED.

Smernica EP a Rady EÚ 2000/53 ES stanovuje pre všetky členské štáty EÚ záväzok do roku 2015  zhodnotiť až 95 % hmotnosti starého vozidla. K dosiahnutiu stanovenej miery zhodnotenia má SR ešte rezervy (plní sa zatiaľ približne na 87 %). Jednu zo spomínaných rezerv predstavovali, až  doposiaľ, práve textilné časti v automobiloch, lebo nielen na Slovensku nebol spracovateľ tohto druhu odpadu. Keďže ten tvorí cca 2,5 % z hmotnosti vozidla, vybudovanie a sprevádzkovanie recyklačnej linky v Krajnom výraznou mierou prispeje k tomu, aby SR, ako jedna z prvých krajín EÚ, mohla dosiahnuť náročný cieľ a stala sa významným európskym hráčom pri ekologickom spracovávaní vysokokvalitných textílií z áut, ktoré doslúžili. Podľa J. Plesníka, v ostatných krajinách EÚ neexistuje takýto komplexný prístup k spracovaniu vyseparovaných textilných dielov zo starých vozidiel, ani k spracovaniu technologických odpadov z výroby nových automobilov.

Realizácia projektu prispeje zároveň aj k plneniu Smernice EP a Rady EÚ 2008/98 ES  o odpadoch. Tá stanovuje aj  hierarchiu spôsobov nakladania s odpadom, z ktorej jasne vyplýva, že je nevyhnutné uprednostňovať materiálové zhodnotenie odpadov, lebo ich ukladanie na skládky je z hľadiska ochrany životného prostredia najnevhodnejší postup a je v protiklade s ideou vybudovania EÚ ako recyklačnej spoločnosti. I preto STERED je uplatňovaný v takých riešeniach, ktoré dokladujú opätovnú recyklovateľnosť po skončení svojej životnosti.

„Treba tiež dodať, že finálne produkty recyklácie textilných odpadov  môžu výrazne prispieť  k napĺňaniu Smernice EÚ 2003/10 EC o hluku. Dobrou správou je, že už onedlho budeme môcť oceniť zvukopohltivé kvality STEREDu v nových protihlukových riešeniach na nových úsekoch diaľníc, či už vo forme protihlukových stien, pohltivých stien z kamenných gabiónov, alebo nízkych protihlukových bariér okolo  modernizovaných železníc tratí. Samozrejmosťou bude i nízka  uhlíková stopa, nakoľko energetická náročnosť na výrobu nových výrobkov STERED je  3 až 5-krát energeticky úspornejšia, ako výroba tradičných  izolačných materiálov na báze kameňa, či skla, čo  je zároveň  plne v súlade s Akčným plánom Európskej komisie  pre energetickú účinnosť,“ konštatoval J. Plesník.

Sprevádzkovanie novej technologickej linky prinieslo, podľa jeho slov, priamo takmer 50 nových pracovných miest. Má však synergický efekt pre stabilizáciu a rast zamestnanosti  u partnerov, ktorí s použitím výrobkov STERED  vo svojich aplikáciách získavajú nové výrobky s vyššou mierou konkurencieschopnosti  a tak ich môžu uplatniť aj ako žiadaný vývozný artikel. V neposlednom rade je tu ešte širší sociálny rozmer realizácie projektu – vysokohodnotný izolačný materiál možno využiť na podporu nízkoenergetického bývania, pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, či znižovaní hlukovej záťaže  pracovného prostredia, ako i vplyvu hluku z priemyselnej činnosti na svoje okolie atď. „U ľudí ešte stále prevláda názor porovnávania, čo je z recyklovanej a čo z prvotnej suroviny a podvedome siahnu po produkte, ktorého výroba si vyžaduje len ďalšie čerpanie, už aj tak obmedzených, svetových zásob prírodných zdrojov surovín.  A my toto ich vnímanie chceme zmeniť,“ uzavrel J. Plesník.

Viac informácií je na : www.stered.sk

 

 

Doplňujúce informácie o technológii STERED

Základným prvkom spracovateľskej linky sa stal upravený rozvlákňovací stroj RS II Plus. Na primárnom spracovaní koncepcie technológie STERED sa podieľal Ústav textilnej techniky v Bratislave, kde rozpracovali pôvodný nápad autorskej dvojice Juraja Plesníka a Jozefa Zlámalu. Generálnym dodávateľom komplexnej spracovateľskej linky je Výskumný ústav chemických vlákien, a.s., vo Svite, ktorý  na konštrukčnom riešení a dodávkach spolupracoval s MK Kodreta, s.r.o, Myjava.

Realizácia myšlienky si vyžiadala investície vo výške 8 169 44 eur. Projekt s názvom „Materiálové zhodnotenie zmiešaných textilných odpadov z recyklácie vozidiel po skončení životnosti“ podporil Recyklačný fond sumou 1 330 000 eur. Nadväzujúci projekt na kapacitné rozšírenie linky aj o textilné odpady z výroby autodielov pre nové automobily s názvom „Recyklácia syntetických textílií, Krajné“ získal z Kohézneho fondu EÚ v rámci OP ŽP podporu v sume 2 245 200 eur.

 

Ako sa odpad zhodnocuje? Dodaný zmiešaný textilný odpad zo starých vozidiel, technologický odpad z výroby nových dielov, ako aj textilná drvina z opotrebovaných pneumatík sa mechanicky upravia na textilnú drvinu, ktorá sa špeciálnymi receptúrami spracováva na hotové výrobky.

STERED sa od výrobkov podobného určenia, ktoré sú dostupné na trhu, líši najmä tým, že má stabilné fyzikálno-mechanické vlastnosti, dlhú životnosť, je chemicky a mechanicky odolný, takže ho možno použiť aj v zaťaženejšom prostredí. K ďalších pozitívam patrí fakt, že je netoxický, odolný voči vode, plesniam, hlodavcom, je zdravotne neškodný, a čo je tiež dôležité – opätovne recyklovateľný. STERED bez pridania spojiva sa môže využiť ako voľne sypaný izolačný materiál do medzikrovových a stropných priestorov domov.

Izolačné dosky STERED ID (podiel  STERED-u tvorí až 95 % objemu) zabezpečujú nielen zvukovú a tepelnú izoláciu, ale aj  výbornú dynamickú tuhosť, takže nachádza uplatnenie vo výstavbe   pri  útlme hluku v podlahách budov a domov.

Syntetický materiál STERED je možné použiť – vzhľadom na jeho nadštandardnú zvukovú pohltivosť,  tlmenie vibrácií, odolnosť voči poveternostným podmienkam, nízku hmotnosť – ako vynikajúcu zvukovo absorbčnú zložku pri budovaní protihlukových stien a nízkych clôn.

I pre tieto vlastnosti STEREDu sa rozhodli využiť ho popredné spoločnosti v oblasti protihlukových riešení v rámci infraštruktúrneho rozvoja.

STERED je vhodnou alternatívou pre vysoké protihlukové steny z drevobetónu, keď vysoká pohltivosť dovoľuje voliť menej masívne konštrukcie (www.tradepetrol.sk). Uplatnením STEREDu  ako zvukopohltivej vložky do konštrukcie gabiónových kamenných múrov, prichádza na trh nové uplatnenie tohto typu steny ako protihlukových stien, ktoré majú svoju prijateľnosť pre  krajinotvorbu i tam, kde klasické protihlukové steny sú rušivé (www.maccafereri.sk).

Novým trendom Európy sú nízke protihlukové clony okolo železníc.  Na rozdiel od vysokých protihlukových stien, tie nízke významne prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti premávky, lebo umožňujú lepší rozhľad, prístup záchranných zložiek a majú výrazný krajinotvorný charakter. Nízke protihlukové clony, okrem už spomenutých pozitív, umožňujú po celú dobu životnosti viacnásobnú demontáž a montáž, nebránia teda obnove alebo čisteniu koľajového lôžka. (www.zpsv.cz). Spojením STEREDu s recyklátom z gumovej drviny z pneumatík sa naviac otvárajú nové možnosti pre vyhnanie hluku z našich ulíc z električkovej dopravy, v riešení nového uloženia trate tichá koľaj ( www.intertechrubber.eu).

 

 

 

 

0 komentářů u “Unikátna technológia v Krajnom posúva Slovensko o krok dopredu oproti ostatným krajinám EÚ